برنامه های وفاداری

شرکت در نظرسنجی

به ازای شرکت در نظرسنجی خرید 1 ریال شارژ کیف پول و 5 امتیاز از باشگاه هدیه بگیرید.

خرید از فروشگاه

به ازای هر 10,000,000 ریال خرید از فروشگاه 1 امتیاز در باشگاه مشتریان کسب کنید.

پلکان وفاداری باشگاه

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی غیرفعال بدانید :

  • مشتریان تا امتیاز 1 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی کلاسیک بدانید :

  • مشتریان این پلکان برای ابقا در این رده بندی باید در 30 روز حداقل 1 امتیاز را کسب نمایند.
  • مشتریان از امتیاز 1 تا امتیاز 500 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی نقره ای بدانید :

  • مشتریان این پلکان برای ابقا در این رده بندی باید در 30 روز حداقل 1 امتیاز را کسب نمایند.
  • مشتریان از امتیاز 500 تا امتیاز 1500 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی طلایی بدانید :

  • مشتریان این پلکان برای ابقا در این رده بندی باید در 180 روز حداقل 1 امتیاز را کسب نمایند.
  • مشتریان از امتیاز 1500 تا امتیاز 2000 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی طلایی+ بدانید :

  • مشتریان این پلکان برای ابقا در این رده بندی باید در 30 روز حداقل 1 امتیاز را کسب نمایند.
  • مشتریان از امتیاز 2000 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی